Ignáci ima mobil alkalmazás adatkezelési nyilatkozat

Az Ön által letöltött Ignáci ima mobil applikációt (a továbbiakban: applikáció) a Jézus
Társasága Magyarországi Rendtartománya
(1085 Bp., Horánszky u. 20., 19014056-2-42)
a továbbiakban: (Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

A szolgáltatás igénybe vétele érdekében szükséges, hogy a felhasználó (Felhasználó) a
Szolgáltató számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat a Szolgáltató
bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott
szolgáltatás nyújtása, az applikáció és az Ignáci ima hardver eszközök működése érdekében
kezeli.

Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a
legteljesebb mértékben eleget téve jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az applikáció letöltése, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás
birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó
személy felel.
E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely
valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az adatkezelés célja: az Ignáci ima mobil applikáció távfelügyeletre alkalmas információs
szolgáltatás nyújtásához szükséges. Továbbá a rendszerszolgáltató felhasznál a termék
továbbfejlesztése, illetve marketing stratégiai döntésinek meghozatalaihoz anonim statisztikai
adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja alapján, illetve
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. §
(3) bekezdése.

Direkt marketing célú megkeresések és egyéb értesítések:

Az adatkezelő direkt marketing célú megkeresések (tematikus hírlevelek, sms üzenetek,
telemarketing hívások, DM küldemények, stb.) útján értesítheti újdonságairól, kiemelt
ajánlatokról, fejlesztéséről azon felhasználókat, akik a szolgáltatást igénybe veszik.

A Szolgáltató a felhasználó által a regisztráció során megadott elérhetőségeken (különösen: e-
mail cím) keresheti meg a felhasználót: többek között e-mail útján hírlevéllel, telefonszámára
küldött SMS útján és/vagy telefonszámán telemarketing célú hívással.

A felhasználó bármikor megtilthatja az egyes típusú direkt marketing célú megkeresések
(hírlevelek, telemarketing hívás, SMS, stb.) fogadását a Szolgáltatók által közzétett e-mail,
kapcsolat felvételi ponton keresztül vagy levélcímén, valamint leiratkozhat a tematikus
hírlevél szolgáltatásról a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül.

Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett
bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a Felhasználó
adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi
felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Az adatokhoz való hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a
Szolgáltató munkatársai az applikáció és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben
férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozását a Szolgáltató végzi, azokhoz hozzáférést harmadik
személy részére nem biztosít.

Felhasználó a letöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a rendszer hatékony
működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat
összekapcsolja. A Szolgáltató kijelenti, hogy az összekapcsolt adatok nem minősülnek
személyes adatnak tekintettel arra, hogy azokból az érintettel való kapcsolat nem állítható
helyre. Az összekapcsolt adatokat Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában
nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a Szolgáltató munkatársai számára, hozzáférhetőek. A
rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a Szolgáltató hatósági határozaton alapuló,
illetve egyéb hivatalos úton történő megkeresésnek tesz eleget.

A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.

Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, adataiban történő
változást bármikor bejelentheti a következő e-mail címen: jtmrapplikacio@gmail.com

Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Az applikáció törlése a
hozzájárulás visszavonását jelenti.

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 1959. évi IV.
tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos
kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1122.
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) Szolgáltató felé az adatkezeléssel kapcsolatban
bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg: jtmrapplikacio@gmail.com

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más
hatóság elrendelte.

Az applikáció harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is
tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt,
így azokért semminemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy
azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, hogy az applikációt ne töltse le,
illetőleg törölje azt!

Budapest, 2019.04.11.